4K – kyberturvaopas (*)

KokonaisvaltaineLogotn Kyberturvallisuus Kestävälle Kasvulle (4K) -hankkeessa kehitetään pk-sektorin valmiuksia varautua kyberturvauhkiin laajentamalla yritysten valmiuksia pelkästä poikkeamiin varautumisesta kohti kokonaisvaltaisempaa ja kestävämpää kyberturva-ajattelua. Hankkeen tuloksena yritykset kykenevät paremmin tunnistamaan heihin kohdistuvia kyberturvauhkia ja myös paremmin määrittämään tarpeet ulkoisille kyberturvapalveluille. Hanke toteutetaan vuorovaikutuksessa kyberturvapalveluiden käyttäjien että niiden tuottajien kanssa.

Hanke huomioi kestävän kehityksen etenkin taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Taloudellisen kestävyyden takaamiseksi luodaan pitkäjänteisiä ja laajalti pk-sektorilla hyödynnettäviä toimintamalleja itsearvioinnin ja kyberturvapalveluiden kehittämiseksi. Sosiaalinen kestävyys paranee, kun parantunut kyberturvallisuuden taso vähentää kyberhaittoja yhteiskunnassa. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tulokset – käytännöllinen kyberturvaopas pk-yrityksille

Lue lisää oppaan julkaisusta.

Tavoitteet ja työpaketit

Hankkeessa tuetaan varsinaissuomalaisia pk-yrityksiä kyberturvallisuusvalmiuksien (varautuminen, testaus, valvonta, reagointi ja palautuminen) ja -kyvykkyyksien kehittämisessä. Yritysten kyberturvallisuusosaamisen parantaminen edistää yritysten mahdollisuuksia ja uskottavuutta toimia jatkuvien kyberturvallisuushaasteiden kuormittamilla kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tämä parantaa yritysten tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä. Tavoitteet ovat:

  1. Yritykset kykenevät suunnittelemaan kestävämpiä ja kokonaisvaltaisempia varautumistoimenpiteitä ja määrittelemään niiden pohjalta kyberturvapalvelutarpeita (TY)
  2. Turun ammattikorkeakoulun Cyber Test Lab -testausympäristöä laajennetaan ja testauspalveluiden automaatiotasoa kasvatetaan mahdollistaen palveluiden saatavuuden suuremmalle yritysjoukolle.
  3. Pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää kyberturvallisuuden valvontapalveluita lisätään avoimen datan avulla.
  4. Yritysten kyberturvallisuuden kehittämistoimet kytketään kokonaisvaltaisemmin kestävän kehityksen periaatteisiin.

Toiminta

4K-hankkeessa toteutetaan pilotteina kyberturvallisuuteen liittyviä varautumisarviointeja, testauksia ja valvontapalveluja. Niiden avulla selvitetään pk-yritysten kilpailu- ja varautumiskykyä ja kehitetään uusia kyberturvatoimia digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. Hankkeen työpaketit ovat:

  1. Varautuminen ja itsearviointi -pilotit (TY)
  2. Testausosaamisen kehittäminen (Turun AMK)
  3. Pk-yrityksille tarjottavien kyberturvallisuuden monitorointipalvelujen saavutettavuus (Turun AMK)
  4. Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävän kehityksen työkaluna (TY)

Tulokset ja julkaisut

4K:n toteutuksesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa pääosin Euroopan unioni (Euroopan aluekehitysrahasto).

Yritysyhteistyö – tule mukaan

Hankkeeseen on tällä hetkellä ilmoittautunut kymmenkunta yritystä. Jos olet kiinnostunut kehittämään yrityksesi kyberturvaa kokonaisvaltaisesti ja kestävästi, tule mukaan!

Lisätietoja: Hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimuspäällikkö Mikko Vermanen, mikko.vermanen@utu.fi.

Tekijät


Tutkimuspäällikkö Mikko Vermanen

Professori Hannu Salmela

Projektitutkija Juhani Naskali

Tutkimusavustaja Martti Kahra

Ohjausryhmän jäsen:


Lehtori Antti Tuomisto

Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille – pelikirja mukaan arkeen
Kyberturvan pelisäännöt pienyrityksille -kirjassa käydään läpi pk-sektorin kyberturvatarpeet laaja-alaisesti mutta selkokielellä ja käytännönläheisesti. Nämä pelisäännöt kannattaa kerrata heti ja ottaa...
PK-yritysten kyberturvan kehittäminen kokonaisvaltaisesti ja kestävästi etenee 4K-hankkeessa
Hanke on etenemässä yrityspilottien osalta ensimmäisen haastattelukierroksen päätökseen. Vuoden 2022 loppuun mennessä olemme kartoittaneet 15 kohdeyrityksen kyberturvatilanteen erityisesti menetelmien ja...
Kohti kestävää kyberturvaa
Kokonaisvaltainen Kyberturvallisuus Kestävälle Kasvulle (4K) -hanke on edennyt pilotointivaiheeseen, jossa tarjoamme pk-yrityksille kyberturvallisuuden kestävyyden nykytilakartoituksia ja selkeitä toimenpide-ehdotuksia suojatumman toimintaympäristön...
4K-hanke kehittää pk-yritysten kykyä varautua tietoturvauhkiin
Turun yliopiston mediatiedote 21.9.2021. Kyberturva ja kestävä kehitys. Siinä perusta 4K-hankkeelle eli Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K). Kestävän kehityksen periaatteet,...
Tästä riittää kaikille – tietotekniikkaa hyötykäyttöön
Nyt #ilonkautta kestäviä parannuksia tietotyöhön ja tietotekniikan hyötykäyttöönottoon! Haluatko kehittää itseäsi, yritystäsi, työtä, palveluja tai prosesseja? Me työinformatiikan ja tietojärjestelmätieteen...