Vanha pariskunta katsoo toisiaan kotitalonsa puutarhassa syksyllä.

Yhteiskehittämisellä kohti resurssiviisautta

Yhteiskehittämisen varhaisen vaiheen pilotointi alkaa 7.4.2022 kotihoidossa

Turun Sanomien alio 2.4.2022. ”Yhteiskehittämisellä kohti resurssiviisasta digitaalista kotihoitoa”

Turun kauppakorkeakoulussa käynnistyi syksyllä 2021 Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut eli REDI SOTE -hanke. Hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja ja työkaluja pienten ja keskisuurten sosiaali- ja hyvinvointialojen yritysten yhteiskehittämisen varhaiseen vaiheeseen sekä edistää yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen verkostomaista yhteiskehittämistä. Tavoitteena on edistää myös sekä uusien että muilla toimialoilla tuotettujen teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla.

Sosiaali- ja hyvinvointialoilla yhteiskehittäminen on ollut vähäistä, vaikka yhteiskehittämisestä olisi todennäköisesti hyötyä näiden alojen kompleksisten ongelmien ratkaisemisessa. Koska sosiaali- ja hyvinvointialoilla resurssit ovat niukat, yhteiskehittämiseen on haettu resurssiviisaita keinoja. Yksi resurssiviisaista keinoista on panostaa etänä tapahtuvaan yhteiskehittämiseen. Tämä tuo mukanaan omia haasteita, koska kanssakäyminen virtuaalisilla alustoilla eroaa kasvokkaisesta kanssakäymisestä.

Hankkeen ensimmäiset kolme pilottia toteutetaan huhti-toukokuussa 2022. Ensimmäisten pilottien teemana on ikäihmisten kotihoito. Kotihoidon teema valittiin kotihoidon palveluiden kysynnän ja tarjonnan epätasapainon takia. Kuhunkin kevään pilottiin osallistuu kaksi kotihoidon palveluita tuottavaa yritystä, julkinen kotihoito ja tietotekniikan teknologiayritys sekä mahdollisesti yhdistysten ja omaisten edustajia piloteissa toteutuvien keskustelujen perusteella. Pilottien fasilitoija on Turun yliopiston REDI SOTE -hankkeen projektitutkija.

Tutkimuksellisesta näkökulmasta kiinnostuksemme näissä piloteissa on erityisesti yhteiskehittämisen varhaisen vaiheen erityispiirteissä, teknologiavälitteisyyden vaikutuksissa sekä osallistuvien organisaatioiden institutionaalisten toimintalogiikkojen ilmentymisessä.

Kirjoittajat ovat Turun kauppakorkeakoulun REDI SOTE -hankkeen tutkijat Riitta Söderlund, Satu Aaltonen, Eva Collanus ja Minna Rantanen.

REDI SOTE -hanketta (2021–2023) rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Forum Virium Helsinki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Katso myös REDI SOTE -yhteishankkeen sivut.