Pieni lapsi valitsemassa polkua puutarhassa.

REDI SOTE -pilotit: kotihoito ja lastensuojelu

Yhteiskehittämisen varhaisen vaiheen käytäntöjä kehitettiin REDI SOTE -hankkeessa pilottien avulla. Pilotteja toteutettiin kotihoidossa (3) ja lastensuojelun palvelukokonaisuudessa (2). Kohteet valittiin ja kehityspolut muotoiltiin yhteistyössä osallistujien kanssa osana varhaisen vaiheen yhteiskehittämisen menetelmää, eli ne eivät olleet etukäteen päätettyjä. Aiheet ja polut ovat siis tekijöidensä näköisiä.

Pilotit sisälsivät eri tavoin lähi- ja etätapaamisin toteutettuja yhteiskehittämisen fasilitoituja toimenpiteitä.  Osallistujia oli yhteensä 68 henkilöä. Osallistujat olivat pääosin julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen sote-ammattilaisia, mutta mukaan oli kutsuttu myös IT-asiantuntijoita sekä kokemusasiantuntijoita. Pilottien lisäksi järjestettiin osin osallistujien pyynnöstä myös avoin loppuseminaari.

Toiminta piloteissa oli valtavan antoisaa. Ongelmitta ei selvitty, mutta ne osaltaan kirkastivat itse yhteiskehittämisen kohdetta, erilaisten osallistujien roolia, yhteiskehittämisen toimintatapoja ja niiden toteutuksia. Avoin, luottamuksellinen, moniääninen dialogi tuotti uutta ymmärrystä aihealueesta osallistujille. Näin me sen koimme.

Lähestymistavasta, tästä ”ensitreffit alttarilla” -ajattelusta, voit lukea lisää loppuraportista. Alle on listattu lyhyesti pilottien keskeiset ratkaisuehdotukset. Niiden lisäksi muotoilimme kotihoitoon ja LASU-teemaan liittyviä ideoita ja konkreettisia ehdotuksia kymmenkunta, joista osa etenee edelleen.

Ikääntyneiden kotihoitopalvelut

Kotihoidon piloteissa ideoituja digitaalisia ratkaisuja olivat työntekijöiden perehdyttäminen digitaalisia työkaluja hyödyntäen, palveluportaalin kehittäminen ja etäasioinnin merkittävä lisääminen kotihoidon palveluiden tuottamisessa.

Lastensuojelu

Lastensuojelun piloteissa ideoituja ratkaisuja olivat osaamisen jakamiseen keskittyvän verkoston luominen lastensuojelun palvelukokonaisuuden toimijoille Varsinais-Suomessa sekä ehdotus sähköisestä, vuorovaikutteisesta palvelusta “Mitä mun elämässä tapahtuu?”

Resurssiviisasta yhteiskehittämistä – digityökalut ja onnistuminen

Lisätäksemme ymmärrystä virtuaalisesta yhteiskehittämisestä pilotoimme digitaalisia työkaluja varhaisen vaiheen yhteiskehittämisessä. Yhteiskehittämisen varhaisen vaiheen keskeinen tavoite on yhteisen ymmärryksen muodostaminen kehittämisen kohteena olevasta palvelusta, sen ongelmakohtien tunnistaminen ja ratkaisuaihioiden ideoiminen yhdessä valittuihin ongelmiin. Varhainen vaihe on haasteellinen siihen liittyvän epävarmuuden takia. Vaiheessa vasta luodaan edellytyksiä yhteiskehittämisen seuraaville vaiheille. Hankkeessa kokeilimme, miten erilaiset digitaaliset työkalut tukevat näitä tavoitteita.

REDI SOTEn kokemusten perusteella tarkoituksenmukaiset digitaaliset työkalut tukevat ja edistävät osaltaan yhteiskehittämisen varhaisen vaiheen tavoitteiden saavuttamista. Toisaalta todettiin, että erilaisia kyvykkyyksiä omaavien toimijoiden osallistaminen on tarpeen, jotta syntyy merkittäviä kehittämisideoita. Laajankin toimijajoukon osallistaminen on mahdollista asianmukaisilla digitaalisilla työkaluilla.

Ollaan kuitenkin huolellisia siellä digissä ja diginä! Yhteiskehittämisessä digityökalujen onnistunut käyttö vaatii huolellista valmistautumista ja osaavaa fasilitointia laadun takaamiseksi. Osallistujien erilaiset taustat ja digitaidot pitää ottaa huomioon. Etäpalavereissa avoin ja tasapuolinen osallisuus sekä digityökalujen monipuolinen käyttö ovat avainasemassa onnistumiselle. Erilaisten teknisten ongelmien ja pientenkin epäjatkuvuuskohtien varalle pitää olla varasuunnitelma, jotta niiden vaikutus lopputulokseen ja sen laatuun olisi mahdollisimman vähäinen.

Lue lisää REDI SOTE -julkaisusta:

  • 4.2 Digitaaliset työkalut yhteiskehittämisen varhaisessa vaiheessa, Riitta Söderlund
  • 5.7 Ikääntyneiden kotihoitopalvelut, Riitta Söderlund
  • 5.8 Lastensuojelun palvelukokonaisuus, Tanja Vähämäki ja Satu Aaltonen


Yst.t,. Antti Tuomisto, Satu Aaltonen, Riitta Söderlund, Tanja Vähämäki, Eva Collanus

Turun yliopiston REDI SOTE -tiimi (hankesivut ja lisää uutisia)
Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede ja Work Informatics

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

EU-lippu EAKR VipuvoimaaRedo Sote logo